Operácia patellárnej šľachy 2/3 – rehabilitácia

Raz zažiť je lepšie než stokrát počuť. Neviem odkiaľ sa šíria rôzne bludy a “fakty”, ktoré vlastne nie sú podložené valídnym argumentom, nech aj vymysleným, hlavne logickým. Predtým než začnete niečo robiť, skonzultujte to s človekom, ktorý má na to papier a pečiatku. Mnou ponúknuté informácie a skúsenosti slúžia predovšetkým na zamyslenie.

Najskôr sa venujme imobilizácii časti tela. Znehybnenie povedie k atrofii svalstva a strate propriorecepcie. Ak hovoríme o svalovej atrofii, znamená to, že dôjde k strate veľkej časti svalovej hmoty. Strata propriorecepcie sa týka straty “pocitu” v znehybnených svalových skupinách, jednoducho máte kus dreva (z hľadiska kontraktibility) namiesto končatiny. Ako som dopadol ja z hľadiska straty svalovej hmoty, môžete vidieť na obrázku č.1.

Obrázok č. 1 Atrofia svalstva na pravej nohe po 6 týždňovej imobilizácii

Ako som bol na tom z hľadiska rozsahu v kolene a svalovej sily, vypovedá obrázok č.2. Zatiaľ len spomeniem, že v mojom prípade rozsah pohybu závisel na svalovej sile rozhodujúcich svalových skupín (“hamstringy”).

Obrázok č.2 Rozsah v kolennom kĺbe po odobratí 6 týždňovej fixácie

Spomeniem jednu miskoncepciu, ktorou je, že dochádza ku “skráteniu svalov”. Ak by to tak bolo, vysvetlite mi prosím, ako je možné, že atrofovanou nohou spravím väčší kĺbny rozsah ako zdravou? Rozdiely v rozsahu v bedrovom kĺbe vidíte na obrázkoch č. 3 a 4. Fotky sú robené 6. deň rehabilitácie, kedy sa mi prvýkrát podarilo prednožiť. Pri zdravej nohe ma limituje z jedného uhla pohľadu svalová hmota zadnej strany stehien, z pohľadu druhého slabšie flexory bedrového kĺbu (ktoré nedokážu “premôcť” hamstringy).

V nasledujúcej časti sa budem venovať cvičeniam, ktorým som sa venoval, a prečo som sa im venoval.

Ako som už spomenul, vôbec som nevedel spraviť extenziu v kolene, flexiu v bedrovom kĺbe, flexia v kolene bola výrazne obmedzená, abdukcia a addukcia, a extenzia v bedrovom kĺbe bezproblémová (pretože tieto svalové skupiny som využíval). S prihliadnutím na celkový stav rehabilitovanej končatiny som využíval nasledovné cvičenia, ktoré som rozdelil do niekoľkých konsekutívnych úrovní vykonávaných počas prvého týždna rehabilitácie.

Úroveň 0

Najskôr som sa teda zameral na pasívne zvyšovanie rozsahu pohybu. Znamená to využívanie externých síl (gravitácia) na to, aby sa svalové skupiny aspoň takto zapojili (excentrická kontrakcia – brzdenie pohybu). Nastáva teda skracovanie a predlžovanie svalu, čo bude mať za následok prekrvenie svalovej skupiny a zvýšenie jej kontraktibility.

Aktívnym zapojením svalu bola kontrakcia m. quadriceps femoris, ktorú som vykonal približne 6000krát predtým, než som sa dokázal pätu zdvihnúť zo zeme.

Úroveň 1

V druhej úrovni som sa začal venovať aktívnemu zapojeniu rozhodujúcich svalových skupín pri flexii v bedrovom kĺbe (prednoženie) a kolene (ohnutie). Rád by som pripomenul, že jeden z extenzorov kolena (m. rectus femoris) sa podieľa tiež na flexii v bedrovom kĺbe. Prednožovaním teda docielime zlepšenie pri snahe o vystretie v kolene.

Úroveň 2

Extenzia v kolene podložená valčekom. Čím bližšie je valček k bokom, tým je vykonanie pohybu náročnejšie z hľadiska väčšieho ramena. Opäť tisíce opakovaní pred posunutím sa na náročnejšie extenzie. Celkovo u mňa boli extenzory kolenného kĺbu v najhoršom stave.

Úroveň 3

Šiesty deň bol významný osvojením si prednoženia vľahu. Stovky opakovaní pred náročnejšou variantou v druhom týždni rehabilitácie, po osvojení ktorej som bol znova dostatočne zručný, aby som mohol viesť motorové vozidlo.

Najvyšším stupňom progresu bola rovnováha na rehabilitovanej dolnej končatine a napokon chôdza, pri ktorej som sa snažil o výdrže na jednej nohe. Po siedmych dňoch od odobratia fixácie dolnej končatiny som začal chodiť bez barlí. Podľa niektorých informácii chôdza bez barlí mala byť možná až po štrnástich dňoch.


Zhrnutím na záver

Najmenej zo všetkého ma limitovala zašitá šľacha. Pri pohyboch a bežných úkonoch som najviac pociťoval ako limitujúcu zadnú stranu stehien. V prípade, ak je sval takto oslabený, aj najmenší pohyb vyžaduje značnú kontrakciu svalu. Zo začiatku som si myslel, že som nohu v kolene pokrčil až k zadku, ale skutočný výsledok môžete vidieť na obrázku č. 5.

Obrázok č. 5 Flexia v kolennom kĺbe po 6 týždňovej fixácii dolnej končatiny

Vyššie uvedené cvičenia som vykonával prevažne prvé dva týždne, keďže 10. deň rehabilitácie som bol schopný využívať bicykel ako hlavný prostriedok rehabilitácie. V poslednej časti sa budem venovať cvičeniam prispievajúcim k výraznejšiemu rozvoju celkovej sily svalových skupín dolnej končatiny a taktiež špecifickému zapojeniu svalových skupín v bežných pohybových vzorcoch (napr. chôdza po schodoch).
Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *