Rozvoj svalových skupín dolných končatín – predná časť stehna

Prvé štyri menované svaly sú súčasťou m. quadriceps femoris. M. tensor fasciae latae uvádzam len pre zaujímavosť.

Tri hlavy sa začínajú na femure (obrázok č. 1,2 a 3) a upínajú sa na patelu a následne tibiu. Tým pádom ich funkciou bude extenzia v kolene. Znamená to, že akékoľvek vytáčanie chodidiel (rotácie v bedrovom kĺbe) nebudú mať za následok zvýšené zapojenie niektorej zo spomenutých hláv.

Pre mňa je najzaujímavejšou časťou m. rectus femoris, keďže jeho funkcia spočíva aj vo flexii v bedrovom kĺbe. Znamená to, že pri zmenšení uhla medzi femurom a trupom dôjde už k jeho zapojeniu. Výsledkom bude zvýšená aktivita troch hláv (na úkor m.rectus femoris), ktoré začínajú na femure. Tento poznatok môžme využiť napr. pri predkopávaniach alebo na leg presse, kde zmienený uhol v bedrovom kĺbe bude menší ako 180°.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *